044-528-51-98, 044-521-62-56 (многоканальный)
Новости
Річна інформація емітента за 2016 рік

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

В. О. Генерального директора

 

 

 

Наумець Т.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.03.2017

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГУТА-Україна"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            22236186

4. Місцезнаходження

            01133, м.Київ, Лабораторний провулок, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

            044-521-62-56, 044-521-62-56

6. Електронна поштова адреса

            Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб   емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Лiцензiї на право проведення страхової дiяльностi ПрАТ "СК "ГУТА-Україна" було анульовано у 2016 р. згiдно з Розпорядженням НКФПУ вiд 31.12.2015 р. № 3532.

 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб.

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцiнки.

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому що посадовi особи не володiють акцiями Товариства.

 

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, тому що у звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.

 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що емiтенти цiнних паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв.

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя щодо прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня, тому що Товариство не вчиняло значних правочинiв протягом звiтного перiоду.

 

Звiт про корпоративне управлiння у складi роздiлу "Iнформацiї про стан корпоративного управлiння" не надається, тому що Товариство в звiтному перiодi вже не було фiнансовою установою.

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГУТА-Україна"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            АО1 № 769860

3. Дата проведення державної реєстрації

            10.10.2003

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            9081430

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            1

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя

10. Органи управління підприємства

            Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "СБЕРБАНК"

2) МФО банку

            320627

3) Поточний рахунок

            265040132576

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ПАТ "Укрсоцбанк"

5) МФО банку

            300023

6) Поточний рахунок

            26505011610107

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Лесина Iрина Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -

4) Рік народження

            0

5) Освіта

            iнформацiя вiдсутня

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Iнформацiя у Товариства вiдсутня.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2013, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiя про рiк народження, освiту, стажу роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, що обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства вiдсутня.

 

1) Посада

            Виконуючий обов'язки Генерального директора

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Наумець Тетяна Петрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            29

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПрАТ "СК "ГУТА-Україна", генеральний директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2015, обрано до обрання Генерального директора

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради. Здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю, представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - фiнансовий директор, генеральний директор. На будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Будяков Євген Олегович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            - -

4) Рік народження

            0

5) Освіта

            iнформацiя вiдсутня

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Iнформацiя у Товариства вiдсутня.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2013, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; вирiшення питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; обрання оцiнювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, погодження призначення заступникiв Генерального директора, головного бухгалтера Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй та представництв Товариства вирiшення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом, а також делегованих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiя про рiк народження, освiту, стажу роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, що обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства вiдсутня.

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Коршунов Володимир Федорович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            0

5) Освіта

            iнформацiя вiдсутня

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Iнформацiя у Товариства вiдсутня.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2013, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; вирiшення питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; обрання оцiнювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, погодження призначення заступникiв Генерального директора, головного бухгалтера Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй та представництв Товариства вирiшення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом, а також делегованих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiя про рiк народження, освiту, стажу роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, що обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства вiдсутня.

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Повтарьов Вадим Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            0

5) Освіта

            iнформацiя вiдсутня

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Iнформацiя у Товариства вiдсутня.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2013, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; вирiшення питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; обрання оцiнювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, погодження призначення заступникiв Генерального директора, головного бухгалтера Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй та представництв Товариства вирiшення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом, а також делегованих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiя про рiк народження, освiту, стажу роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, що обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства вiдсутня.

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Малахова Олена Олексiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

            0

5) Освіта

            iнформацiя вiдсутня

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Iнформацiя у Товариства вiдсутня.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2013, обрано безстроково

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; вирiшення питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; обрання оцiнювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, погодження призначення заступникiв Генерального директора, головного бухгалтера Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй та представництв Товариства вирiшення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом, а також делегованих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiя про рiк народження, освiту, стажу роботи, перелiку попереднiх посад, посад, що обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства вiдсутня.

 

1) Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Безяєва Марина Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            0

5) Освіта

            iнформацiя вiдсутня

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Iнформацiя у Товариства вiдсутня.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2013, обрано до 30.04.2018

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

Перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiя про рiк народження, освiту, стажу роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, що обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства вiдсутня.

 

1) Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Тюренкова Тетяна Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            0

5) Освіта

            iнформацiя вiдсутня

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Iнформацiя у Товариства вiдсутня.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2013, обрано до 30.04.2018

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

Перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiя про рiк народження, освiту, стажу роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, що обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства вiдсутня.

 

1) Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Лемзiкова Тетяна Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            0

5) Освіта

            iнформацiя вiдсутня

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Iнформацiя у Товариства вiдсутня.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.04.2013, обрано до 30.04.2018

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

Перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiя про рiк народження, освiту, стажу роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, що обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства вiдсутня.

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

ЗАО "ГУТА-Страхование"

29054407

Росiйська Федерацiя, 107078 Москва, Орликов пер., 5 буд.3

906 993

99,8734

99,8734

906 993

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

906 993

99,8734

99,8734

906 993

0

0

0


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.11.2010

1065/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000101026

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

908 143

9 081 430

100

Опис

На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями Товариства у звiтному перiодi не вiдбувалася. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Рiшення про додаткову емiсiю акцiй не приймалося.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

60

14

0

0

60

14

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

9

14

0

0

9

14

транспортні засоби

51

0

0

0

51

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

5

0

0

0

5

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

5

0

0

0

5

0

Усього

65

14

0

0

65

14

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Машини та обладнання - 3 роки.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 67 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнцець звiтного перiоду - 17 тис. грн. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду - 2 тис грн. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду - 3 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду - 2,985% Ступiнь використання основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 17,647% Обмежень на використання майна Товариства не було.

Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок продажу автомобiля.

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

10 261

X

X

Усього зобов'язань

X

10 261

X

X

Опис

Станом на 31.12.2016 р. в Товариствi усього зобов'язань - 10 261 тис.грн.

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 7 087 тис.грн.

Поточнi зобов'язання i забезпечення - 3 174 тис.грн., в тому числi: поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 7 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 3 167 тис.грн.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

04.04.2016

05.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

0

0

2

2015

0

0

3

2014

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не проводила самооцiнку.

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада не проводила самооцiнку.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Інше (запишіть)

Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Причин для замiни аудитора не було.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу копоративного управлiння немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

кодексу копоративного управлiння немає

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35796588

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36020, м. Полтава, вул. Гоголя,12, к. 506

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4169, 26.06.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер 000147, серія П, номер 000147, дата видачі 13.08.2013, строк дії 30.05.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2016 рiк

Думка аудитора

безумовно-позитивна

 


КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГУТА-Україна"

за ЄДРПОУ

22236186

Територія

м.Київ, Печерський р-н

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників: 1

Адреса, телефон: 01133 м.Київ, Лабораторний провулок, 1, 044-521-62-56

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

   I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

264

0

   первісна вартість

1001

264

0

   накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

65

14

   первісна вартість

1011

67

17

   знос

1012

( 2 )

( 3 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

   первісна вартість

1016

0

0

   знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

   первісна вартість

1021

0

0

   накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

   інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

329

14

   II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3 147

3 147

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

   за виданими авансами

1130

116

86

   з бюджетом

1135

59

51

   у тому числі з податку на прибуток

1136

53

0

   з нарахованих доходів

1140

7

0

   із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

12

72

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

10 162

784

Готівка

1166

32

3

Рахунки в банках

1167

10 130

781

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

2 309

2 242

у тому числі в:

 

 

 

   резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

   резервах збитків або резервах належних виплат

1182

2 309

2 242

   резервах незароблених премій

1183

0

0

   інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

15 812

6 382

   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

16 141

6 396

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

   I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9 081

9 081

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

92

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

2 322

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2 854

-12 946

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

8 641

-3 865

   II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

7 500

7 087

у тому числі:

 

 

 

   резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

   резерв збитків або резерв належних виплат

1532

7 500

7 086

   резерв незароблених премій

1533

0

1

   інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

7 500

7 087

   IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

   довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

   товари, роботи, послуги

1615

0

0

   розрахунками з бюджетом

1620

0

0

   у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

   розрахунками зі страхування

1625

0

0

   розрахунками з оплати праці

1630

0

7

   одержаними авансами

1635

0

0

   розрахунками з учасниками

1640

0

0

   із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

   страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

3 167

Усього за розділом IІІ

1695

0

3 174

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

16 141

6 396

 

Керівник                                            Наумець Т.П.

 

Головний бухгалтер                        


КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГУТА-Україна"

за ЄДРПОУ

22236186

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3

73

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

3

76

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

-3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 9 017 )

( 106 )

Валовий:

   прибуток

2090

0

0

   збиток

2095

( 9 014 )

( 33 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

351

-5 044

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

351

-7 822

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

2 778

Інші операційні доходи

2120

2 339

8 972

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

2 336

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1 489 )

( 2 324 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 4 788 )

( 4 946 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

1 626

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

   прибуток

2190

0

0

   збиток

2195

( 12 601 )

( 3 375 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

95

0

Інші доходи

2240

0

521

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

   прибуток

2290

0

0

   збиток

2295

( 12 506 )

( 2 854 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

   прибуток

2350

0

0

   збиток

2355

( 12 506 )

( 2 854 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

11

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

11

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

11

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-12 506

-2 843

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

2

16

Витрати на оплату праці

2505

521

824

Відрахування на соціальні заходи

2510

104

218

Амортизація

2515

5

2

Інші операційні витрати

2520

5 645

6 210

Разом

2550

6 277

7 270

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

908 143

908 143

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

908 143

908 143

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-13,770960

-3,142680

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-13,770960

-3,142680

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                            Наумець Т.П.

 

Головний бухгалтер                        


КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГУТА-Україна"

за ЄДРПОУ

22236186

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

2

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

95

514

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

8 688

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 552 )

( 1 321 )

Праці

3105

( 401 )

( 656 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 120 )

( 248 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 87 )

( 918 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 45 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 9 017 )

( 82 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 5 )

( 5 018 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-10 132

961

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

   фінансових інвестицій

3200

0

0

   необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

   відсотків

3215

0

0

   дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

 

 

 

   фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

   необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-10 132

961

Залишок коштів на початок року

3405

10 162

9 201

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

754

0

Залишок коштів на кінець року

3415

784

10 162

 

Керівник                                            Наумець Т.П.

 

Головний бухгалтер                        


КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГУТА-Україна"

за ЄДРПОУ

22236186

 

Звіт про власний капітал

За 2016 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

9 081

92

0

2 322

-2 854

0

0

8 641

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

9 081

92

0

2 322

-2 854

0

0

8 641

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-12 506

0

0

-12 506

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-92

0

-2 322

2 414

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-92

0

-2 322

-10 092

0

0

-12 506

Залишок на кінець року

4300

9 081

0

0

0

-12 946

0

0

-3 865

 

Керівник                                            Наумець Т.П.

 

Головний бухгалтер                        


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

 

1. Інформація про компанію

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГУТА-Україна» за типом є приватним, а за організаційно-правовою формою - акціонерним товариством. Товариство створене відповідно до чинного законодавства України та є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Республіканська страхова компанія «РЕСТРА» створеного на підставі установчого договору від 25.12.1996 року в процесі реорганізації Закритого акціонерного товариства «Республіканське страхове агентство «РЕСТРА». Зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Сімферопольської міської Ради народних депутатів 10.01.1997 року, реєстраційний № 7-р.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 16.09.2003 року Відкрите акціонерне товариство «Республіканська страхова компанія «РЕСТРА» перейменоване у Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ГУТА-РЕСТРА».

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 12.07.2007 року Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ГУТА-РЕСТРА» перейменоване у Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ГУТА-Україна».

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 04.04.2011 року Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ГУТА-Україна» перейменовано у Приватне акціонерне товариство Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ГУТА-Україна».

           Статут ПрАТ «СК «ГУТА-УКРАЇНА» перереєстрований 20.04.2011 року Печерською районною держадміністрацією міста Києва на підставі протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ СК «ГУТА- УКРАЇНА» від 04.04.2011 року № 2011/1.

Ідентифікаційний код юридичної особи - 22236186.

Організаційно-правова форма товариства – приватне акціонерне товариство.

Товариство зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 10.10.2003 року, перереєстровано – 20.04.2011 року. Свідоцтво серії А01 № 769860.

2. Основи подання фінансової звітності

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів № 419 від 28 лютого 2000 року зі змінами на базі Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) на основі правил обліку за початковою вартістю, з урахуванням змін, внесених у ході початкового визнання фінансових інструментів на основі справедливої вартості, та переоцінки фінансових активів, доступних для продажу, й фінансових інструментів, класифікованих за справедливою вартістю у складі прибутків або збитків. Основні принципи облікової політики, які були використані при підготовці цієї фінансової звітності, викладені нижче. Такі принципи узгоджено застосовуються до всіх звітних періодів, якщо не вказано інше .

Протягом 2016 року Компанією застосовувались наступні стандарти та тлумачення:

Номер стандарту

Назва стандарту

МСФЗ 1

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

МСФЗ 2

Платіж на основі акцій

МСФЗ 3

Об`єднання бізнесу

МСФЗ 4

Договори страхування

МСФЗ 5

Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

МСФЗ 7

Фінансові інструменти: розкриття інформації

МСФЗ 8

Операційні сегменти

МСБО 1

Подання фінансових звітів

МСБО 2

Запаси

МСБО 7

Звіт про рух грошових коштів

МСБО 8

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10

Події після дати балансу

МСБО 12

Податки на прибуток

МСБО 16

Основні засоби

МСБО 17

Оренда

МСБО 18

Дохід

МСБО 19

Виплати працівникам

МСБО 21

Вплив змін валютних курсів

МСБО 23

Витрати на позики

МСБО 24

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

МСБО 32

Фінансові інструменти: надання інформації

МСБО 33

Прибуток на акцію

МСБО 34

Проміжна фінансова звітність

МСБО 36

Зменшення корисності активів

МСБО 37

Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи

МСБО 38

Нематеріальні активи

МСБО 39

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

МСБО 40

Інвестиційна нерухомість

 

Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривнях, якщо інше не зазначено в окремих звітах та примітках. Одиниця виміру – тисяча гривень.

 

3. Принципи облікової політики

3.1.Основи оцінки складання фінансової звітності.

Облікова політика Компанії базується на наступних принципах:

- повнота означає, що усі операції відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та можливі результати операцій, які можуть вплинути на рішення, що приймається відносно даної операції;

- превалювання сутності над формою - бухгалтерський облік операцій проводиться у відповідності до їх суті та економічного змісту (превалювання сутності над формою);

- активи та зобов’язання обліковуються за первісною (історичною) вартістю. Активи визначаються за сумою фактично сплачених за них коштів на день придбання. Зобов’язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання.

- доходи та витрати відображаються в обліку та звітності за принципом нарахування і відповідності, це означає, що доходи та витрати повинні відображатися в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тоді, коли вони насправді існують, а не в періодах, коли фактично отримано чи сплачено кошти; для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно зіставити визнані доходи звітного періоду і витрати, що були здійснені для отримання цих доходів.

Компанія визнає в бухгалтерському обліку активи та зобов’язання, доходи, витрати та капітал в разі їх відповідності наступним критеріям:

Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди.

Доходи - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами.

Власний капітал - це залишкова частина в активах після вирахування всіх зобов'язань;

Під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання оприбутковуються та обліковуються за:

вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю:

  активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації;

  зобов’язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов’язань у процесі звичайної господарської діяльності;

справедливою (ринковою) вартістю:

  активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів,

  зобов’язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результаті операції між: обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

Приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, оцінки на предмет зменшення корисності та наявних кредитних ризиків.

Критерії визнання та оцінки конкретних видів активів та зобов’язань, доходів та витрат наведені в наступних примітках.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. Суми, пов’язані з коштами, використання яких є обмеженим, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на кореспондентських рахунках,

Фінансові інструменти – основні терміни, пов’язані з оцінкою.

Залежно від їх класифікації при признанні, або подальшому обліку, фінансові інструменти обліковуються як такі, що:

-  оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток,

-  інвестиції, що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю

-   займи та дебіторську заборгованість,

-  фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються за собівартістю.

Основні засоби.

Наприкінці кожного звітного періоду управлінський персонал оцінює, чи є будь-які ознаки знецінення основних засобів. За наявності будь-яких таких ознак, управлінський персонал оцінює суму, що відшкодовується, яка визначається як справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та його справедлива вартість при використанні, залежно від того, що є більшим. Балансова вартість зменшується до суми, що відшкодовується, а збиток від знецінення визнається у складі прибутків або збитків за рік. Збиток від знецінення, визнаний для активу у попередніх роках, перекласифіковується, якщо відбулися зміни в оцінках, використовуваних для визначення вартості активу при використанні або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

Прибутки та збитки у результаті вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень з балансовою вартістю, визнаються у складі прибутків або збитків за рік (у межах інших операційних доходів чи витрат).

У 2016 році основні засоби відновлені з розряду товару, придбання основних засобів не відбувалось.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи оприбутковуються Компанією за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, держмита, непрямих податків та інших витрат, пов’язаних із приведенням їх у стан придатний для використання, відображаються в Звіті про фінансовий стан за первісною вартістю за вирахування накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Податок на прибуток.

Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності відповідно до законодавства, прийнятого до кінця звітного періоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та визнаються у складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони пов’язані з угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.

Оподатковувані прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо фінансова звітність була затверджена до подання відповідних податкових декларацій. Податки, які не є податками на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших операційних витрат.

Ставка податку на прибуток в 2016 році становила 18 %.

Ставка податку на доходи страховика - 3%

20.10.2015 р. Наказом Міністерства фінансів України № 897 затверджено нову форму податкової декларації з податку на прибуток.

Згідно Звіту про фінансові результати Компанії за 2016 р. фінансовий результат до оподаткування має від’ємне значення, тому об’єкт оподаткування з податку на прибуток відсутній.

Статутний капітал та емісійний дохід.

Звичайні акції за номіналом класифікуються як власний капітал. Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад номінальну вартість випущених акцій, обліковується як емісійний дохід у складі власного капіталу.

Визнання доходів і витрат.

Облік доходів Компанії здійснюється у відповідності до МСБО (IAS) 18 «Дохід» за виключенням доходу за договорами страхування.

Дохід, отриманий Страховою компанією від діяльності, іншої ніж страхування, обліковується у складі іншого операційного доходу, фінансового доходу та іншого доходу.

Дохід визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків.

Переоцінка іноземної валюти.

Функціональною валютою Компанії є валюта основного економічного середовища, в якому вона функціонує . Функціональною валютою та валютою представлення звітності Банку є національна валюта України – гривня (надалі – «гривня» або «UAH»).

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті Компанія здійснює у подвійній оцінці, а саме в номінальній сумі іноземної валюти, щодо якої установлюється офіційний курс гривні, та в сумі відповідного гривневого еквівалента..

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються у Звіті про фінансові результати за курсом НБУ на дату їх нарахування.

Резерви

Страхові резерви утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Формування та облік технічних резервів та частки перестраховиків в них здійснюється відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування» та Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових послуг № 3104 від 17.12.2004 р.

Компанія формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування:

а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) та складає 100 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:

- за всіма видами страхування методом ј

б) Резерв заявлених, але не виплачених збитків; що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду.

Перевірка адекватності страхових зобов’язань

Страхова компанія перевіряє на кінець кожного звітного періоду, чи є її визнані страхові зобов’язання адекватними.

Під перевіркою адекватності зобов’язань необхідно розуміти оцінку необхідності збільшення балансової вартості страхового зобов’язання на основі аналізу майбутніх грошових потоків.

Відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює регулювання ринку фінансових послуг, страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про страхування».

4. Примітки до фінансової звітності

4.1. Основні засоби та нематеріальні активи

Станом на звітну дату відсутні суттєві зобов’язання Компанії щодо придбання основних засобів. Нематеріальні активи - це ліцензії на право проведення діяльності страхової компанії було анульовано у 2016 р. згідно Розпорядження НКФПУ від 31.12.2015 р. № 3532.

4.2 Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі

Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі станом на 31.12.2016 такі, як корпоративні права в наступні асоційовані організації відсутні.

Рядок

Найменування статті

2015 рік

2016 рік

1

2

4

5

1

Балансова вартість фінансових інвестицій в асоційовані организації станом на 1 січня

-

-

2

Дохід від участі в капіталі

-

-

3

Витрати від участі в капіталі

-

-

4

Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня 

-

-

4.3 Запаси

Станом на 31.12.2016 р. запаси у Компанії відсутні..

Рядок

Найменування статті

2015 рік

2016 рік

1

2

4

5

1

Разом залишки запасів на кінець року, в тому числі:

-

-

1.2.

Матеріали

-

-

1.3.

Паливо

-

-

1.4.

Запасні частини

-

-

1.5

Інші запаси

-

-